ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
STUDY & CONSTRUCTION TECHNICAL COMPANY